Pumpstationer

Lowering the temperature in 100 pumping stations in a municipality enables an energy saving of about 260 MWh per year. This corresponds to a reduction in carbon dioxide emissions of about 23.4 tonnes per year.

Torra och luktfria​​​

Pumpstationens funktion är att lyfta avloppsvattnet ett antal meter för att driva flödet vidare. Stationerna byggs både över mark och under mark. Stationerna dimensioneras för aktuella krav på flöde. Kapacitetskraven varierar från små system för enskilda hus till mycket stora anläggningar.

För att hålla kontroll på den relativa fuktnivån så värms idag många pumpstationer upp till mellan 15° – 20°C, hela året med direktverkande el. Det är ofta onödigt! Med en sänkning av uppvärmningen till 5-10°C så kan mycket pengar sparas!

Dock, när värmen sänks så ökar den relativ luftfuktigheten om inte mängden vatten i luften minskas. Airwatergreen avfuktare är byggda med en teknologi som gör att dom kan avfukta luften energieffektivt oberoende av temperaturen. Även vid låga temperaturer ner till minusgrader! 

Korrosion

Korrosion är en elektrokemisk reaktion på metaller som utsätts för korrosiva gaser och/eller höga relativa luftfuktigheter (RF). Detta kan leda till höga underhållskostnader och reducerad livslängd på viktiga komponenter.

Svavelväte som avges från sumpen är ett exempel på en vanligt förekommande korrosiv gas i pumpstationer. Svavelväte utgör även en hälsofara och den dåliga lukten en källa till stor irritation hos närboende. Dålig lukt hanteras bäst med vårt kolfilter Blackbox i kombination med vår avfuktare FLEX i vår lösning Luktfritt klimat som ser till att kolet får torr luft att jobba. Korrosion i pumpstationer beror typiskt på:

 • Hög relativ luftfuktighet
 • Svavelväte från sumpen
 • Andra korrosiva gaser från sumpen
 

Rätt fuktnivå En fuktnivå under 55% relativ luftfuktighet (RF) minskar risken för korrosion och mögel. Airwatergreen avfuktare kan hålla rätt relativ fuktnivå vid den temperatur som råder. Se Mollier diagrammet där kurvan för kondens (mättnad) är angiven som 100% RF vid olika temperaturer.

Energibesparing med luftavfuktning

Följande kalkyl bygger på ett kandidatarbete från Uppsala universitet. Här mättes energiförbrukningen i en mindre pumpstation i två fall. Pumpstationen har en golvarea på ca 5.8 m2.

 • I första fallet lät man ett värmeelement hålla 18°C i pumpstationen och den relativa luftfuktigheten variera fritt.
 • I det andra fallet lät man en kondenserande avfuktare, FLEX Integrate, hålla ett RF på 50% och temperaturen fick variera fritt över 5°C.

I figuren nedan visas värden på energiförbrukningen för ett pumphus i med temperaturdata under 2015. Den blå linjen visar värdena för pumphuset med ett element som håller temperaturen på 18°C. Den röda linjen visar värdena för energiförbrukningen för en kondenserande avfuktare. Resultatet visar att med en kondenserande avfuktare blir energiförbrukningen för ett år 513.8 kWh och med ett element 3101.57 kWh. Energiförbrukningen när en kondenserande avfuktare användas istället för element blir 83.0% lägre!

Figuren bredvid visar energiförbrukningen i en pumpstation där den relativa fuktnivån kontrolleras under ett helår.

Den blå linjen visar energibehovet när man värmer upp med ett element och den röda linjen visar energibehovet när man använder en kondenserande avfuktare för att kontrollera klimatet och hålla den relativa luftfuktigheten på en stabil nivå.

Som framgår av figuren så behöver vår avfuktare en bråkdel av vad ett el-element kräver. Uppvärmning med hjälp av ett typiskt elelement förbrukar drygt 3.200 kWh per år. En Airwatergreen FLEX avfuktare förbrukar i genomsnitt mindre än 350 kWh i en normalstor pumpstation. Det ger en rejäl besparing i energi och som också ser till att kostnader för renovering på grund av rost och mögel elimineras!

Den röda linjen visar den lägre energiförbrukningen då en FLEX avfuktare håller samma klimat

Installationen är enkel då vi inte behöver ta upp några hål i väggarna eller dra långa ventilationsrör. Avfuktaren kan monteras på ett FLEX väggfäste (tillbehör) så att golvet hålls fritt i stationsbyggnaden. Vanlig 1-fas 230V stickpropp räcker som elmatning för en FLEX. Vattnet leds enklast bort med en slang till sumpen eller annan avrinning.

Dålig lukt i och runt pumpstationer

Dålig lukt kommer från sumpen och tränger in i överbyggnaden. Detta påverkar arbetsmiljön och kan leda till att boenden i närheten börjar klaga. Exempel på gaser som avger lukt är:

 • Svavelväte
 • Ammoniak
 • Merkaptaner
 • Svaveldioxid
 • Metan
 

Arbetsmiljö

Mängden svavelväte som finns i luften i en pumpstation kan påverka hälsan för de som arbetar med pumpstationer. Hälsoeffekterna är kopplade till koncentrationen av svavelväte i luften. För att få arbeta i 8 timmar har arbetsmiljöverket riktlinjer på att nivån måste hållas under 5 ppm svavelväte i luften.

Vår lösning – Luktfritt klimat

Vårt kolfilter Blackbox kan adsorbera gaser som orsakar korrosion och luktproblem från svavelväte, ammoniak och merkaptaner. Vår lösning Luktfritt klimat där vi kombinerar avfuktning med kolfiltret ser till att hålla den relativa luftfuktigheten under 70%. Det ser till att det aktiva kolet kan fokusera på att fånga de skadliga gaserna. Då håller det aktiva kolet mycket längre med sänkta underhållskostnader som resultat.  

Uppställning luktfritt klimat

För att hantera utmaningarna som är kopplade till dålig lukt i pumpstationerna så rekommenderar vi vår lösning Luktfritt klimat där kolfiltret Blackbox ingår.

Luften sugs direkt från sumpen. Detta skapar ett undertryck i sumpen. Luft torkad av FLEX sugs därför ner från överbyggnaden i sumpen och blandas upp.

Därigenom sänks den relativa fuktnivån i luften innan den passerar vidare till kolfiltret. 

Vill du fråga om något?​

Produktval

Vår avfuktare heter FLEX och har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket räcker mer än väl i en normalstor pumpstation.

I paketet för pumpstationer ingår:

 • Avfuktare FLEX Smart eller en FLEX Integrate
 • Väggfäste
 • Serviceavtal
 

I lösningen LUKTFRITT KLIMAT som tar bort svavelväten så ingår även:

 • Blackbox
 

Referenser

Airwatergreen har idag ett stort antal installationer i pumpstationer. I de flesta installationerna arbetar luftavfuktaren självständigt mot inställd önskad relativ fuktnivå (RH) och i andra fall är den uppkopplad mot ett befintligt övervakningssystem.

Produkterna är byggda för att tåla den tuffa miljö som gäller med få rörliga delar och genomtänkta materialval och en IP63 klassning. Luften som passerar avfuktarna inte bara avfuktas utan filtreras också så att damm och insekter fångas upp. Det skapar förutsättningar för en bra arbetsmiljö!