Data & hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra produkter och tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra leverans, bra och relevanta produkter och erbjudanden.

Vi samlar in data om dig – kunddata

Kunddata är uppgifter som är kopplat till de produkter vi levererar till dig – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Hur vi samlar in data 

Vi samlar in och behandlar data som:

  • du lämnar själv när du som företag blir kund hos oss och när du eller någon kollega kommunicerar med oss – t.ex. när du du köper eller hyr våra produkter, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyheter om oss.
  • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners.
  • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på data har samlats in.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Airwatergreen rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Leverans av produkter eller tjänster

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla våra produkter och tjänster – t.ex. för att säkerställa drift av produkten. Vi behandlar även data för att ta betalt för de produkter och tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal.

Annan kommunikation om produkter eller tjänster

Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra produkter eller tjänster.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av produkter eller tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för produkten eller tjänsten.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata).

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Om data

Hur länge vi sparar dem

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Kunddata sparas så länge du är kund hos Airwatergreen och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi vissa data. Vi sparar informationen under 36 månader.

Till vem lämnar vi ut data?

Vi lämnar inte ut denna information till någon utanför Airwatergreen Group AB.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Myndigheter

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.

Hur vi skyddar din data?

Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

Contact us

This website is owned and operated by AIRWATERGREEN AB.
If you have any questions about our cookies or this Cookies Policy, please contact us by emailing CEO at bo.tiderman (at) airwatergreen (dot) com. You can also write to CEO, Airwatergreen  AB, Lastbilsgatan 9, 754 54 Uppsala, Sweden.