Scroll to top

Pumpstationer


För en säker och hälsosam arbetsplats

FRISKA PUMPSTATIONER

Ingen korrosion - inget mögel - ingen lukt

Många pumpstationer hålls idag varma, ca 15° – 20° C, hela året med direktverkande el. Ofta har en kommun ett stort antal pumpstationer. Detta gör att det finns energivinster att hämta genom att på ett säkert sätt sänka temperaturen i pumpstationerna.

Dock, om värmen stängs av så kommer temperaturen att sjunka inne i överbyggnaden. När temperaturen sjunker så ökar den relativ luftfuktigheten vilket kan orsaka problem med bland annat korrosion, mögel och lukt. För att kunna sänka temperaturen i pumpstationerna så behöver den relativa luftfuktigheten kontrolleras. Airwategreen avfuktare är byggda med en teknologi som gör att dom kan avfukta luften oberoende av temperaturen. Detta gör tekniken lämplig för låga temperaturer och för skydd mot fuktrelaterade problem.

En sänkning av temperaturen i 100 pumpstationer i en kommun möjliggör en energibesparing om ca 260 MWh per år. Detta motsvarar en utsläppsminskning av koldioxid på ca 23,4 ton per år.

 

UTMANINGAR I PUMPSTATIONER KOPPLADE TILL FUKT

Korrosion

Korrosion är en elektrokemisk reaktion på metaller som utsätts för korrosiva gaser och/eller höga relativa luftfuktigheter. Detta kan leda till höga underhållskostnader och reducerad livslängd på viktiga komponenter. Svavelväte som avges från sumpen är ett exempel på en vanligt förekommande korrosiv gas i pumpstationer.

Korrosion i pumpstationer beror typiskt på:

 1. Hög relativ luftfuktighet
 2. Svavelväte från sumpen
 3. Andra korrosiva gaser från sumpen

 

 

Lukt

Lukt kommer från sumpen och tränger in i överbyggnaden. Detta påverkar arbetsmiljön och boenden i närheten kan klaga.

 

Exempel på gaser som avger lukt är

 • Svavelväte
 • Ammoniak
 • Merkaptaner
 • Svaveldioxid
 • Metan

 

 

Arbetsmiljö

Mängden svavelväte som finns i luften i en pumpstation kan påverka hälsan för de som arbetar med pumpstationer. Hälsoeffekterna är kopplade till koncentrationen av svavelväte i luften. För att få arbeta i 8 timmar har arbetsmiljöverket riktlinjer på 5 ppm svavelväte i luften.

Hälsoeffekter Svavelväte:

 • Yrsel
 • Hosta
 • Halsont
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Fysisk kollaps
 • Kramper
 • Andningssvårigheter

 

Kolfilter

Ett kolfilter kan adsorbera gaser som orsakar korrosion och luktproblem som till exempel svavelväte, ammoniak och merkaptaner. Dock så adsorberar aktivt kol även vattenångan som finns i luften om den relativa luftfuktigheten överstiger 70 %. Vattenångan i luften gör så att porerna i kolet täpps till och det aktiva kolet förlorar sin förmåga att fånga upp de skadliga gaserna. Detta gör att kolet måste bytas oregelbundet och leder till höga underhållskostnader och osäker funktion.

Energibesparing

Följande kalkyl bygger på ett kandidatarbete från Uppsala universitet. Här mättes energiförbrukningen i en liten pumpstation i två fall. Pumpstationen har en golvarea på ca 5.8 m2.

 1. I första fallet lät man ett element hålla 18° C i pumpstationen och den relativa luftfuktigheten variera fritt.
 2. I det andra fallet lät man en kondenserande avfuktare, FLEX Integrate, hålla ett RH på 50 % och temperaturen fick variera fritt över 5 C.

I figuren nedan visas värden på energiförbrukningen för ett pumphus i med temperaturdata under 2015. Den blå linjen visar värdena för pumphuset med ett element som håller temperaturen på 18 C. Den röda linjen visar värdena för energiförbrukningen för en kondenserande avfuktare. Resultatet visar att med en kondenserande avfuktare blir energiförbrukningen för ett år 513.8 kWh och med ett element 3101.57 kWh. Energiförbrukningen om en kondenserande avfuktare användas istället för element blir 83.0 % lägre.

Den röda linjen visar den lägre energiförbrukningen då en avfuktare håller samma klimat

Figuren ovan visar energiförbrukningen i en pumpstation där den relativa fuktnivån kontrolleras under ett helår. Den blå linjen visar energibehovet när man värmer upp med ett element och den röda linjen visar energibehovet när man använder en kondenserande avfuktare för att kontrollera klimatet och hålla den relativa luftfuktigheten på en stabil nivå. Som framgår av figuren så behöver vår avfuktare en bråkdel av vad ett el-element kräver.

Uppställning

För att hantera utmaningarna som är kopplade till fukt i pumpstationerna används följande uppställning. Ett kolfilter suger luft direkt från sumpen. Detta skapar ett undertryck i sumpen. Torr luft från överbyggnaden tränger ned i sumpen och blandas upp med de skadliga gaserna. Den blandade luften leds ut via kolfiltret. I överbyggnaden håller en väggmonterad kondenserande avfuktare rätt klimat. Avfuktaren reglerar den relativa luftfuktigheten men ser även till så att frost och isbildning undviks genom en inbyggd frostvakt.

PRODUKTVAL
Vår avfuktare anpassad för pumpstationer heter FLEX och har en kapacitet på 5 liter vatten/dygn vilket oftast räcker mer än väl.

I paketet ingår:

 • Avfuktare FLEX Smart eller FLEX Integrate
 • Väggfäste
 • Serviceavtal

Luktfritt klimat:

 • Kolfilter – tillkommer

Tveka inte att kontakta oss för en klimatutredning för att definiera fuktnivåerna och för att utforma en lämplig lösning för er verksamhet!

FLEX

Exempel på installationer i olika pumpstationer. Fritt stående eller monterad på väggen.