VANLIGA FRÅGOR

FAQ om våra produkter och avfuktning.

Visste du att den genomsnittliga relativa luftfuktigheten i Sverige ligger på 85% i januari månad och 75% i juli månad, enligt SMHI? Gränsen för allmän korrosion (rost) går vid 60% relativ luftfuktighet.

Därför bör luft som ventileras in i byggnader antingen värmas eller avfuktas!

Webbinarium : hur fungerar fukt!

Utmaningar med fukt – vanliga frågor om fukthantering

Energieffektiviteten på en avfuktare mäts i energiåtgången för att utvinna ett kilo vatten från luften, i det klimat den ska arbeta i.

På produktblad kan man oftast läsa ut avfuktarens kapacitet vid olika temperatur & fuktnivåer, angivet i relativ fuktnivå [%RF]. Där anges kapaciteten i antal kilo vatten per timme. Den siffran multiplicerar man med avfuktarens effektförbrukning, så får man kostnaden för att avfukta!

Viktigt är att använda rätt temperatur och fuktnivå vid jämförelser!
Speciellt om man också vill spara energi genom att sänka temperaturen i lokalen.

Bra fuktnivå i de flesta lokaler är under 60%RH. Då slipper man mögel och korrosion. Samtliga äldre tekniker kräver mer energi vid lägre temperaturer. Airwatergreen varmkondenseringsteknik är den enda som är helt oberoende av vilket klimat avfuktaren arbeta i.
Med FLEX-serien kostar det bara 2 KWh att utvinna 1 kilo vatten från luften enligt test av Statens Provningsanstalt, med REX-serien ca 1,5 KWh per kilo vatten.

Se diagram av Statens Provningsanstalt (SP) (RISE)
Vill du ha hjälp med beräkning av fukt eller livscykelkalkyl för nästa avfuktningsköp så maila oss på info@airwatergreen.com

Den viktiga faktorn för att korrosion skall uppstår är daggpunkten på röret. Om röret är kallare än luften i rummet så är daggpunkten lägre vid/på röret och fukt i luften kommer att börja formas på röret med korrosion som ett resultat. Precis som en läsk kan du på en varm sommardag.

Vi kan beräkna daggpunkten och konfigurera avfuktaren för att använda en extern sensor som mäter just temperaturen på röret och på det sättet styra avfuktaren att arbeta för att hålla rätt fuktighetsnivå för att undvika kondens.

Daggpunktsdiagram:

 

Ja, vi kan göra en fuktighetsutredning med hjälp av sensorer. Vi placerar dessa fuktsensorer i utvalda positioner under ett par veckor och kan baserat på data från dessa sensorer presentera en bedömning av fuktnivåerna över tid.

Baserat på dessa data kan vi ge oss råd om hur man går vidare beroende på typen av fuktighetsutmaningar med hjälp av en beräkningsmetodiken som vi har tagit fram.

 

Vi har utrustningen och kan hjälpa dig med installationen och om så behövs installera en dräneringspump som tar ut vattnet ur utrymmet om det ligger under mark och det inte finns någon golvbrunn eller avlopp.

 

Nej, du kan sänka temperaturen. Vår teknik är lika effektiv i kall luft som i varm!

Att minska uppvärmningen har visat sig mycket framgångsrikt i kyrkor och byggnader som inte alltid används. Sänkt temperatur i byggnaden och vår FLEX eller REX håller luftfuktigheten på rätt nivå. Det gör att man kan spara mycket energi både från lägre värmekostnader och från en mer effektiv avfuktare.

Som exempel sänker en kyrkofastighet sin energiförbrukning med över 80% vilket ger en avbetalningstid på investeringen på drygt 1 år.

Nedan en beskrivning i ett Mollierdiagram vad som händer när temperaturen förändras utan att man tar bort vatten ur luften.

 1. Temperaturen sänks från 20C till 11C (blå pilen) vilket gör att den relativa fuktnivån går upp från 50%RF till närmare 100%RF. Om man inte gör något åt detta så kommer korrosion och mögelbildning att uppstå.
 2. Reducering av vatten ur luften (bruna pilen) vid samma temperatur ger en sänkning åter till 50%RF. Knappt 5g vatten per m3 luft behöver tas bort.

 

Avfuktning av material kan delas upp i tre faser.

 1. Vatten sugs kapillärt inifrån materialet upp till ytan.
 2. Transporten sker som kapillärtransport i vätskefas i de små porerna och i ångfas (diffusion) i de större porerna.
 3. Transporten sker enbart i ångfas. Hastigheten styrs av skillnaden i ånghalt mellan materialet och den omgivande luften.

Steg 1 är starkt beroende på vad det är för material som skall avfuktas. Det som vanligtvis främst går att påverka är steg 3 d v s att se till att fukten lämnar materialets yta och går över i luften. Kan man värma upp materialet som fukten finns i så påskyndas processen.

Enklast är vanligtvis att se till att se till att luften hålls torr hela tiden och gärna på en låg relativ fuktnivå (RH). Detta resulterar i ökad ånghaltsskillnad och snabbare uttorkning!

Se grafen till höger som visar på skillnaderna i ångtryck vid olika RH när luften och material håller samma temperatur.

Sänker man RH i luften till 40% så påskyndas med andra ord torkningsprocessen eftersom skillnaden i ångtryck ökar (vänstra axeln). Det resulterar i en snabbare uttorkning!

Uppvärmning av luften

Grafen till höger visar vad som händer om man endast värmer luften. Då kan ångtryckskillnaden bli negativ vid litet högre relativa fuktnivåer.
Detta leder till att fukten i luften istället kondenserar på väggen.

Det kan alltså leda till påfuktning istället för avfuktning om man inte ser upp!

Utmaningar med fukt – typiska frågor om fukthantering

Varmkondensering är en patenterad teknik där man i ett första steg fångar fukten i en adsorbent (desiccant) som därefter torkas ut i en sluten varm kondenseringsprocess.

Ut levereras vatten samt torr luft. Inga anslutningar utom avledning för vatten behövs vilket gör installationen enkel samt att all tillförd energi stannar i lokalen och inte ventileras ut.

Med Airwatergreens teknologi som gör att avfuktaren oberoende av temperatur jobbar lika effektivt i alla klimat och kan därför avfukta även i minusgrader. Hur varmkondensering fungerar som metod är i detalj beskrivet i denna rapport Modeling a novel sorption dehumidification method – skriven av Per D

Att hålla luften varm kan knappast betraktas som en avfuktningsmetod eftersom ingen fukt tas ut ur luften.

Uppvärmning av luften kommer dock att sänka nivån för den relativa luftfuktigheten (Rh) eftersom varm luft kan ”hålla” mer luftfuktighet än kall luft. Inget vatten avlägsnas från byggnadens luft vilket innebär att uppvärmningen måste hållas igång för alltid för att undvika en för hög relativ luftfuktighet.

En studie gjord vid Uppsala universitet visar att det är ungefär 5 gånger mer energikrävande att hålla samma relativa luftfuktighet med hjälp av uppvärmning mot att använda avfuktning. Vill du läsa studien så finns den tillgänglig för nedladdning här.

Ventilation bör inte betraktas som avfuktning eftersom inget vatten tas bort från luften. Metod är helt beroende av utomhusklimatet och hur termperaturen är ute i förhållande till temperaturen i utrymmet som har utmaningar med fukt. Kanske för du in mer luftfuktighet till byggnaden istället för att ta bort?

Ventilation används ganska ofta eftersom det anses vara en billig och enkel lösning. Men ventilation kan skapa mer problem än den löser. En typisk situation vi ofta ser är när ventilationen släpper in varm fuktig luft i den svala krypgrunden under sommaren – inte en lämplig metod!

Vattendroppar skapas på en kall yta – detta är allmänt känt. Det beror på det faktum att kall luft inte kan innehålla samma mängd fukt som varm luft. Detta faktum kan användas i avfuktning eftersom det faktiskt tar ut vattnet från luften. Men samtidigt är detta fenomen också grunden till att korrosion och mögel uppstår i byggnader och konstruktioner!

För att använda kall kondensation som avfuktningsmetod måste luften värmas upp igen efter kondenseringen. I annat fall kommer den relativa luftfuktigheten att ligga på samma höga nivå.

Detta innebär att denna metod endast kan användas vid vissa temperaturer för att undvika is uppbyggnad vid den kalla ytan.

Sorptionsavfuktning anses vara den moderna avfuktningsmetoden som skapades på 50-talet i Sverige för att avfukta under svenska klimatförhållandena. Under årens lopp har denna metod använts i många installationer.

Metoden går ut på att man fångar fukten i luften i ett sakta roterande hjul för att i steg två torka hjulet med varm luft. Den varma luften fångar då åter fukten som sedan typiskt leds ut genom ett hål i väggen.

Installation kan lätt bli kostsam beroende hur man kan leda ut luften och energi förloras genom hålet i väggen.

Nej, du kan sänka temperaturen. Vår teknik är lika effektiv i kall luft som i varm!

Att minska uppvärmningen har visat sig mycket framgångsrikt i kyrkor och byggnader som inte alltid används. Sänkt temperatur i byggnaden och vår FLEX eller REX håller luftfuktigheten på rätt nivå. Det gör att man kan spara mycket energi både från lägre värmekostnader och från en mer effektiv avfuktare.

Som exempel sänker en kyrkofastighet sin energiförbrukning med över 80% vilket ger en avbetalningstid på investeringen på drygt 1 år.

Nedan en beskrivning i ett Mollierdiagram vad som händer när temperaturen förändras utan att man tar bort vatten ur luften.

 1. Temperaturen sänks från 20C till 11C (blå pilen) vilket gör att den relativa fuktnivån går upp från 50%RF till närmare 100%RF. Om man inte gör något åt detta så kommer korrosion och mögelbildning att uppstå.
 2. Reducering av vatten ur luften (bruna pilen) vid samma temperatur ger en sänkning åter till 50%RF. Knappt 5g vatten per m3 luft behöver tas bort.

 

Avfuktning av material kan delas upp i tre faser.

 1. Vatten sugs kapillärt inifrån materialet upp till ytan.
 2. Transporten sker som kapillärtransport i vätskefas i de små porerna och i ångfas (diffusion) i de större porerna.
 3. Transporten sker enbart i ångfas. Hastigheten styrs av skillnaden i ånghalt mellan materialet och den omgivande luften.

Steg 1 är starkt beroende på vad det är för material som skall avfuktas. Det som vanligtvis främst går att påverka är steg 3 d v s att se till att fukten lämnar materialets yta och går över i luften. Kan man värma upp materialet som fukten finns i så påskyndas processen.

Enklast är vanligtvis att se till att se till att luften hålls torr hela tiden och gärna på en låg relativ fuktnivå (RH). Detta resulterar i ökad ånghaltsskillnad och snabbare uttorkning!

Se grafen till höger som visar på skillnaderna i ångtryck vid olika RH när luften och material håller samma temperatur.

Sänker man RH i luften till 40% så påskyndas med andra ord torkningsprocessen eftersom skillnaden i ångtryck ökar (vänstra axeln). Det resulterar i en snabbare uttorkning!

Uppvärmning av luften

Grafen till höger visar vad som händer om man endast värmer luften. Då kan ångtryckskillnaden bli negativ vid litet högre relativa fuktnivåer.
Detta leder till att fukten i luften istället kondenserar på väggen.

Det kan alltså leda till påfuktning istället för avfuktning om man inte ser upp!

Vill du fråga om något?​

Frågor om produkterna – FLEX, REX, BLACKBOX och NEXT

Med den nya funktionen Temp Guard i Flex så kan du säkerställa att utrymmet håller sig frostfritt med det inbyggda elementet som värmekälla.

Läs mer här omTemp Guard.

För att vara helt säkra på vår sak så lät vi Statens Provningsanstallt (numera RISE) testa vår avfuktare och jämföra med en traditionell sorptionsavfuktare.

Resultatet från det testet visar att våra avfuktare förbrukar hälften så mycket energi för att avfukta samma mängd vatten.

Vill du läsa hela testet? Klicka här.

Vattnet som tas ut ur luften levereras från utloppet på sidan av avfuktaren. En slang kan enkelt anslutas till anslutas så att vattnet kan levereras till ett avlopp eller en tank.

Om inget avlopp finns tillgängligt så finns det speciellt utformade behållare tillgängliga. En fristående modell samt en behållare som samtidigt fungerar som en vagn på hjul för att enkelt flytta FLEX om det behövs.

FLEXen lutar för att skapa självdränering. Vattnet rinner ut ur maskinen utan att behöva använda någon pump. Detta minskar energiförbrukningen och minimerar antalet rörliga delar.

Om den gröna lampan ändras från ett stadigt ljus till att blinka så behöver avfuktaren service.

Det finns anvisningar i handboken under kapitel 6 – Service. Eller kontakta vår support på support@airwatergreen.com.

Vi rekommenderar att ersätta granulat en gång om året för att hålla full kapacitet hos avfuktaren. Lämpligt granulat ingår i vårt Filterkit. Detta ingår som en leverans i vårt Service agreement eller så kan man beställa det direkt från oss.

Avfuktning av material kan delas upp i tre faser.

 1. Vatten sugs kapillärt inifrån materialet upp till ytan.
 2. Transporten sker som kapillärtransport i vätskefas i de små porerna och i ångfas (diffusion) i de större porerna.
 3. Transporten sker enbart i ångfas. Hastigheten styrs av skillnaden i ånghalt mellan materialet och den omgivande luften.

Steg 1 är starkt beroende på vad det är för material som skall avfuktas. Det som vanligtvis främst går att påverka är steg 3 d v s att se till att fukten lämnar materialets yta och går över i luften. Kan man värma upp materialet som fukten finns i så påskyndas processen.

Enklast är vanligtvis att se till att se till att luften hålls torr hela tiden och gärna på en låg relativ fuktnivå (RH). Detta resulterar i ökad ånghaltsskillnad och snabbare uttorkning!

Se grafen till höger som visar på skillnaderna i ångtryck vid olika RH när luften och material håller samma temperatur.

Sänker man RH i luften till 40% så påskyndas med andra ord torkningsprocessen eftersom skillnaden i ångtryck ökar (vänstra axeln). Det resulterar i en snabbare uttorkning!

Uppvärmning av luften

Grafen till höger visar vad som händer om man endast värmer luften. Då kan ångtryckskillnaden bli negativ vid litet högre relativa fuktnivåer.
Detta leder till att fukten i luften istället kondenserar på väggen.

Det kan alltså leda till påfuktning istället för avfuktning om man inte ser upp!

Ja absolut.

Det granulat du behöver för utbytet levereras i en förpackning kallad Filterkit. Filterkit kan du beställa från oss. Hur man skall göra beskrivs i manualen (finns att ladda ner från FLEX Och REX nedladdningssida).
Eller gå till vår Youtube kanal och se filmen om hur man fyller på granulat själv.

Det aktiva kolet byts enkelt ut när det inte längre förmår ta upp svavelväte. Regelbundet byte ingår som en del då man tecknar serviceavtal.
Airwatergreen Blackbox Filterkit Aktivt kol innehåller mängden till en Blackbox.

NEXT består av två moduler varav bara själva upptagaren är aktiv under större delen av drifttiden. Under upptagning är det endast en luftfläkt och en pump för torkmedlet som drar energi.

Regenerering startas endast vid behov – och då är den energiåtgången oberoende av omgivande lufttemperatur och luftfuktighet.

Till skillnad från traditionell kondensationsteknik bibehåller NEXT hög effektivitet även vid låga temperaturer. NEXT är optimerad för att ge bra prestanda vid de temperaturer (2 – 12C) som är typiska inom livsmedelsindustrin och i kyllager.
(Den fungerar förstås fortfarande utmärkt vid normal rumstemperatur).

Det unika med AWGs teknologi (CVP = Controlled vapor pressure) är att den fungerar utmärkt som helt fristående installation. Du behöver en 32A säkring och tillgång till lämpligt avlopp. Inget mer!

AWG erbjuder olika nivåer av serviceavtal. Normalt räknar vi med en årsservice som utförs av AWG-personal. I smutsiga miljöer kan det externa luftfiltret behöva bytas ofta – det görs enkelt av kundens egen personal på några minuter.

NEXT är baserad på en modern kraftfull PLC som dessutom kan uppgraderas från distans vid behov. Vi erbjuder full uppkoppling till AWGs molntjänst som underlättar både övervakning och förebyggande underhåll. Det går enkelt att ansluta externa sensorer för att optimera klimatstyrningen.

AWG har lång erfarenhet av leveranser till både vatten och livsmedelsindustrin med de speciella krav på IT-säkerhet som finns i de branscherna.